Regulamin świadczenie usług drogą elektroniczną przez Myworkshopping.com

Ostatnia aktualizacja: 2020-07-06

Dostęp i korzystanie z www.myworkshopping.com („Witryna”) oraz transakcje sprzedaży Usług dostępnych za pośrednictwem tej Witryny podlegają określonym poniżej zasadom i warunkom („Regulamin”).

Usługodawcą i właścicielem Witryny jest Kancelaria Doradcza Robert Murzynowski, adres siedziby ul. Satynowa 23, 02-992 Warszawa, email: [email protected], telefon: 570 770 333, numer wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej: REGON:140887090, NIP: 5342113655.

Odbiorca (każdy korzystający w dowolny sposób z Witryny) zgadza się na wszystkie warunki zamieszczone w Regulaminie.

Z Witryny w celu zawarcia umowy kupna – sprzedaży mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zdolne do zawarcia umowy na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 33.1 Kodeksu Cywilnego, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 431 KC), w tym Konsumenci, o których mowa w art.22 KC.

Usługami świadczonymi za pośrednictwem Witryny są usługi świadczone przez Nauczycieli (podmioty trzecie, oferujące za pomocą Witryny swoje Usługi) polegające na organizacji warsztatów, webinarów, szkoleń prowadzonych za pomocą środków komunikacji na odległość, oraz innych form szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynkowych, organizacji zajęć, sesji terapeutycznych, spotkań, konsultacji grupowych oraz indywidualnych, które skierowane są do indywidualnego Odbiorcy, a świadczone są w celu pozyskania przez Odbiorcę wiedzy, doświadczeń, mogących wpływać na rozwój osobisty Odbiorcy („Usługi”). Ponadto Witryna oferuje Odbiorcom bezpłatny dostęp do bloga, w tym w szczególności do treści edukacyjnych, rozwojowych, publikacji Nauczycieli i innych wybranych przez Witrynę ekspertów.

Jeśli Odbiorca nie wyraża zgody na którekolwiek z postanowień Regulaminu, nie powinien korzystać ani przeglądać Usług ani Witryny.

 1. Witryna myworkshopping.com
 1. Witryna pod nazwą myworkshopping.com świadczy usługi w języku polskim.
 2. Witryna składa się z dwóch głównych komponentów – Witryny skierowanej do Odbiorców („Witryna Odbiorców”) oraz Witryny skierowanej do Nauczycieli („Witryna Nauczycieli”). Witryna Odbiorców służy do zakupu Usług oferowanych przez Nauczycieli.
 3. Przy użyciu Witryny Odbiorcy uzyskują uprawnienia do dokonywania zakupu Usług, porównania Usług, dostępu do publikacji, bloga oraz innych informacji związanych z rozwojem osobistym i sylwetkami Nauczycieli.
 4. Usługi, które wchodzą w skład Witryny: dostęp do kontentu Witryny, w tym do bloga, treści dotyczących rozwoju osobistego, ofert Nauczycieli, usługi newslettera, formularza kontaktowego, usług kupna – sprzedaży biletu lub innego równoważnego dokumentu elektronicznego m.in. na szkolenia, webinary, warsztaty, konsultacje, porady, zgrupowania, kongresy, konferencje, festiwale podróże.
 5. Stosunek prawny w zakresie przygotowania i wykonania Usług powstaje bezpośrednio pomiędzy Odbiorcą a Nauczycielem. Witryna jest pośrednikiem pomiędzy Odbiorcą, a Nauczycielem w zakresie sprzedaży Usług Nauczycieli.
 6. Usługi oferowane przez Witrynę służą do osobistego lub zawodowego użytku Odbiorców.
 7. Zawartość Witryny nie może stać się przedmiotem obrotu prawnego, kopiowania, prezentowania, rozpowszechniania czy wykorzystywania do jakichkolwiek innych celów niż wskazane w Regulaminie. Witryna chroniona jest zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie może stać się przedmiotem kopiowania, cytowania, przerabiania, jak również opracowań, skrótów czy wyciągów dotyczących prezentowanych treści, Usług czy sylwetek bądź materiałów dotyczących bądź przygotowanych przez Nauczycieli.
 8. Do korzystania z Witryny niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 9. Witryna jest uprawniona do dokonywania zmian swoich funkcjonalności bez zgody i powiadomienia Odbiorcy.
 10. Witryna nie jest zobowiązana do zapewnienia ciągłości funkcjonowania.
 11. Wygląd, algorytm i sposób funkcjonowania Witryny pozostaje niezależny od uwag Odbiorców. Usunięcie treści bądź dokonanie zmian Witryny pozostaje wyłącznie w gestii Witryny i nie może stanowić podstawy żadnych żądań osób trzecich, w tym Odbiorców.
 12. Prawa majątkowe i osobiste związane z powstaniem oraz własnością Witryną mogą zostać przeniesione na osoby trzecie wraz z zgromadzonymi danymi osobowymi Odbiorców oraz innymi danymi osobowymi.
2. Rodzaje i zakres Usług:
 1. Odbiorca uzyskują nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencję do korzystania z Witryny wyłącznie w zakresie niniejszego Regulaminu.
 2. Witryna prezentuje Usługi oraz sylwetki Nauczycieli, w oparciu o materiały przygotowane bezpośrednio przez Nauczycieli bądź osoby przez nich wskazane.
 3. Witryna upowszechnia publikacje inne niż te dotyczące bezpośrednio Nauczycieli lub Usług w wybranej przez siebie formie i zakresie tematycznym.
 4. Sposób prezentacji Usług w Witrynie powstaje w wyniku zastosowania indywidualnego algorytmu, dostosowującego prezentowany kontent do Odbiorcy. Algorytm bierze pod uwagę wiele kryteriów, w tym ostatnie wybory Usług dokonane przez Odbiorcę.
 5. Odbiorca może utworzyć indywidulany sposób prezentacji Usług przy użyciu filtrów wyszukiwania.
 6. Oferty Usług promowanych będą umieszczane w pierwszej kolejności.
3. Założenie konta
 1. Odbiorca uzyskuje dostęp do Witryny bezpłatnie.
 2. Jedna osoba może posiadać w Witrynie tylko jedno konto jako Odbiorca i jedno konto jako Nauczyciel.
 3. Witryna przewiduje możliwość utworzenia dwóch typów kont: konta Odbiorcy, służącego możliwości nabywania Usług Nauczycieli oraz konta Nauczyciela służącego do kształtowania i obsługi procesu sprzedaży Usług oraz promocji i marketingu Usług i Nauczyciela oraz zakupu Usług innych Nauczycieli.
 4. Dokonanie zakupu usług możliwe jest również bez posiadania konta w Witrynie. W takie sytuacji zakup dokonywany jest po wypełnieniu i wysłaniu formularza zamówienia przez Odbiorcę i opłaceniu zamówienia. Odbiorca zobowiązany jest podać w formularzu zamówienia prawdziwe dane osobowe oraz adres e-mail.
 5. W celu założenia konta w Witrynie konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz podanie adresu e -mail oraz wysłanie formularza. Odbiorca jest zobowiązany, aby każdorazowo aktualizować dane osobowe umieszczone w Witrynie.
 6. Witryna nie dokonuje weryfikacji zgłoszonych przez Odbiorców adresów e-mail.
 7. Po przesłaniu formularza rejestracyjnego, Odbiorca otrzyma e-mail potwierdzający rejestrację i będzie mógł zalogować się na właściwe konto w Witrynie.
 8. Odbiorca rejestrując konto w Witrynie wyraża zgodę na udostępnienie innym Odbiorcom i Nauczycielom swojego imienia (nicku) oraz wizerunku umieszczonego na koncie w Witrynie, a także wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji mailowej dotyczącej wybranych Usług, a także kontakt telefoniczny z Nauczycielami lub osobami przez nich wskazanymi, a także z przedstawicielami Witryny.
 9. Odbiorca zobowiązuje się nie przekazywać danych służących do logowania w Witrynie osobom trzecim, jak również nie udostępniać nikomu danych konta. Witryna nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane dostępem do konta przez osobę inną niż Odbiorca.
 10. W celu rozpoczęcia subskrypcji newslettera konieczne jest podanie adresu e -mail oraz wyrażenia zgody na przestrzeganie warunków Regulaminu.
 11. W przypadku, gdy Odbiorca wyrazi zgodę na otrzymywanie newslettera powstanie pomiędzy nim, a Usługodawcą stosunek umowny – świadczenia usług drogą elektroniczną, który będzie trwał do czasu cofnięcia wyrażonej zgody przez Odbiorcę bądź zaprzestania wysyłania newslettera przez Witrynę.
 12. Użycie przez Odbiorcę formularza kontaktowego wymaga podania adresu mailowego, tematu kontaktu oraz wyrażenia zgody na przestrzeganie postanowień Regulaminu.
 13. Odbiorcy zobowiązują się nie publikować treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa  lub normami współżycia społecznego.
 14. Treści naruszające obowiązujące prawo bądź normy współżycia społecznego, w tym treści znieważające, naruszające dobra osobiste będą niezwłocznie usuwane z Witryny bez powiadomienia Odbiorcy.
 15. W przypadku naruszenia Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź zasad współżycia społecznego, Witryna zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Odbiorcy w trybie natychmiastowym bez poinformowania Odbiorcy.
4. Dokonywanie zamówień
 1. Zamówienia Usług Odbiorca dokonuje po dokonaniu wyboru Usługi spośród Usług prezentowanych przez Witrynę poprzez kliknięcie w Witrynie przycisku „kupuję i płacę”, akceptację warunków Regulaminu oraz opłaceniu Zamówienia.
 2. Odbiorcy nieposiadający zarejestrowanego konta w Witrynie mogą również dokonywać zakupu Usług.
 3. Bilet lub równoważny dokument elektroniczny stanowi potwierdzenie zakupu Usługi konkretnego Nauczyciela przez Odbiorcę.
 4. Bilet lub równoważny dokument elektroniczny jest przypisana do konkretnego, jednego Odbiorcy i zawiera numer zamówienia oraz rezerwacji.
 5. Jeśli bilet lub równoważny dokument elektroniczny ma zostać przekazana innej osobie niż Odbiorca, Odbiorca jest zobowiązany, aby poinformować Witrynę o przekazaniu biletu lub dokumentu innej osobie. Odbiorca w takim przypadku traci uprawnienie do dokonania oceny Usługi.
 6. Witryna może ograniczyć ilość biletów, która może zostać nabyta przez jednego Odbiorcę.
 7. Bilety mogą być sprzedawane wraz z nałożonymi ograniczeniami (np. wieku, płci – warsztat krąg kobiet, krąg mężczyzn). W takim przypadku wyłączną odpowiedzialnością Odbiorcy jest wykorzystanie biletu zgodnie z warunkami wskazanymi w opisie Usługi.
 8. Ceny biletu mogą ulegać zmianie.
 9. Zawarcie umowy pośrednictwa pomiędzy Odbiorcą, a Witryną następuje z chwilą pozyskania pozytywnej autoryzacji wybranej metody płatności. Umowa – poprawnie sfinalizowane zamówienie Usług przez Odbiorcę dokonane w Witrynie stanowi zawarcie Umowy pośrednictwa świadczenia Usługi pomiędzy Odbiorcą a Witryną, której nieodłączną częścią jest niniejszy Regulamin.
 10. Umowa zawierana za pośrednictwem Witryny przez Konsumenta, stanowi umowę zawieraną na odległość z przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 827).
 11. Odbiorca może poprawić błędy w zamówieniu do momentu, w którym złoży zamówienie (kliknie przycisk „kupuję i płacę” i dokona płatności za Usługę). Następnie wszystkie informacje podane w ramach zamówienia zostaną uznane za prawidłowe i zostaną przetworzone przez Witrynę.
 12. Jeśli Odbiorca w sposób nieprawidłowy wpisze dane dotyczące Usługi, jej ceny, warunków jej realizacji bądź umieści nieprawidłowe dane osobowe, to Witryna zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia bądź anulacji tak złożonego zamówienia.
 13. Płatność za Usługę jest dokonywana za pośrednictwem Witryny.
 14. Płatności za zakupione Usługi przekazywane są na konto bankowe Witryny, a następnie po potrąceniu należnej prowizji są przekazywane na konto bankowe Nauczyciela wskazane w panelu rejestracyjnym.
 15. Witryna umożliwia dokonanie płatności m.in. poprzez: podmioty realizujące usługę płatności online PayU S.A.
 16. Po złożeniu zamówienia Witryna wyśle Odbiorcy wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia. Karta kredytowa Odbiorcy zostanie obciążona w momencie składania zamówienia. Po opłaceniu zamówienia Odbiorca otrzyma kolejny e-mail zawierający informację o zakupionej Usłudze oraz bilecie lub równoważnym dokumentem elektronicznym, będącą potwierdzeniem udziału w danej Usłudze.
 17. Witryna nie jest właścicielem praw do umieszczonych w niej Usług ani nie nabywa własności pieniędzy przekazywanych przez Odbiorcę za Usługę. Witryna jest jedynie pośrednikiem pomiędzy Nauczycielem a Odbiorcą Usługi. Wszelkie faktury, paragony, rachunki związane z Usługą, Odbiorca otrzymuje bezpośrednio od Nauczyciela.
 18. Ceny Usług umieszczonych w Witrynie nie mogą być wyższe niż ceny usług ustalone przez Nauczycieli w ich indywidualnej działalności.
 19. Ceny zawarte w Witrynie są cenami brutto.
 20. Ceny Usług ustalane są w oparciu o cenę uczestnictwa w Usłudze jednego Odbiorcy.
 21. Nauczyciele bądź Witryna mogą udzielić rabatu od ceny Usługi przy zakupie określonej ilości Usług, typu bądź rodzaju Usługi, zakupu jej w określonym terminie, bądź uzależnienia jej od braku możliwości jej zwrotu („Usługa bezzwrotna”). Wszystkie promocyjne Usługi są wyraźnie oznaczone w Witrynie słowem „Promocja”.
 22. Zamówienia można składać przez cały rok i 24 godziny na dobę.
 23. Jeśli system płatniczy używany przez Witrynę posiada funkcjonalność umożliwiającą płatność ratalną za Usługę, Witryna realizuje Usługę w sposób tożsamy z realizacją Usług, za które płatność została uiszczona jednorazowo.
 24. Stosunek prawny pomiędzy Odbiorcą, a odpowiednim systemem płatniczym jest niezależny od umowy łączącej Odbiorcę z Witryną.
 25. Jeśli którakolwiek z zamówionych Usług nie jest dostępna, Odbiorca zostanie powiadomiony o tym niezwłocznie. W takim przypadku Odbiorca otrzyma zwrot uiszczonej ceny Usługi pomniejszonej o koszty płatności elektronicznej w terminie 7 dni.
5. Odstąpienie od umowy
 1. Odbiorca jest uprawniony, aby bez podawania przyczyny odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy dotyczącej Usługi innej niż określona w pkt 4.
 2. Odbiorca może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu bądź przesłać je na adres [email protected].
 3. Witryna zobowiązuje się do zwrotu płatności Odbiorcy dokonanego za Usługi będące przedmiotem odstąpienia od umowy. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu tej samej metody płatności jak została wybrana przez Odbiorcę przy zawarciu umowy. Witryna pokryje również koszt dostawy Usługi w wysokości najtańszego kosztu dostawy Usług danego typu.
 4. Zgodnie z art. 38 ust 1 pkt 12 ustawy Prawa konsumenta, w stosunku do Usług zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w ofercie Usługi oznaczono dzień lub okres jej świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje Odbiorcy.
 5. Jeśli Odbiorca dokonał zakupu Usługi, której wykonywanie rozpoczęte zostanie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, to Odbiorca przyjmuje do wiadomości, iż dokonanie zakupu Usługi w tym terminie, powoduje utratę prawa Odbiorcy do odstąpienia od umowy.
6. Odwołanie uczestnictwa w Usłudze.
 1. Odbiorca jest uprawniony, aby odwołać swoje uczestnictwo w usłudze w terminie wskazanym przez Nauczyciela w opisie Usługi. W przypadku odwołania uczestnictwa Odbiorcy przysługuje w terminie 14 dni zwrot poniesionych kosztów pomniejszonych o koszt opłat bankowych, płatności elektronicznych bądź związanych z obsługą płatności.
 2. Zwrot środków następuje przy użyciu tej samej metody płatności jaka została wybrana przez Odbiorcę przy zakupie Usługi.
 3. Odbiorcy, który nie stawił się w miejscu świadczenia Usługi w czasie jej realizacji, nie przysługuje uprawnienie do zwrotu kosztu Usługi.
 4. W przypadku odwołania Usługi przez Nauczyciela lub Witrynę, Odbiorca zostanie poinformowany o odwołaniu niezwłocznie. W tej sytuacji od decyzji Odbiorcy zależy dokonanie zmiany terminu, Nauczyciela bądź samej Usługi bądź otrzymanie zwrotu za odwołaną Usługę. Zwrot za odwołaną usługę następuje w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Odbiorcy o odwołaniu Usługi i dokonywany jest przy użyciu tego samego sposobu płatności jaki został użyty przez Odbiorcę przy zakupie danej Usługi.
7. Workshopper program
 1. Odbiorcom przyznany może zostać status Workshopper, który uprawnia ich do otrzymywania dostępu do Usług na preferencyjnych warunkach cenowych bądź w pierwszej kolejności.
 2. Odbiorca nie może przekazywać korzyści uzyskanych w ramach nadania mu statusu Workshopper innym Odbiorcom.
 3. Warunkiem otrzymania statusu Workshopper jest udział Odbiorcy w przynajmniej czterech Usługach.
 4. Odbiorca posiadający status Workshopper bierze udział w comiesięcznych losowaniach Usług oferowanych przez Witrynę oraz Usług niezależnych.
 5. Odbiorca, który poleci Witrynę i w wyniku tego polecenia zostanie nabyta Usługa przez innego Odbiorcę, otrzyma zniżkę na kolejną Usługę w wysokości 10% ceny Usługi zakupionej przez innego Odbiorcę. Odbiorca, który korzysta z Usługi w ramach polecenia wskazuje w formularzu zamówieni adres e – mail Odbiorcy polecającego użyty przez niego podczas rejestracji w Witrynie.
 6. Witryna jest uprawniona, aby organizować i promować Usługi inne niż Usługi Nauczycieli.
8. Dodatkowe zgody Odbiorcy:
 1. Odbiorca wyraża zgodę na otrzymanie po wykonanej Usłudze maila zawierającego prośbę o dokonanie jej oceny. Tylko Odbiorcy posiadający konto w Witrynie mogą umieszczać oceny Usług.
 2. Dokonanie oceny Usługi jest dobrowolne i może być wykonane jedynie przez Odbiorcę, który był obecny w czasie wykonywania Usługi.
 3. Przedmiotem oceny, wyrażanej w 5–stopniowej skali m.in. będzie; ogólne wrażenie, korzyści jakie odniósł z Usługi Odbiorca, ocena miejsca prowadzenia warsztatu, dodatkowych pomocy/otrzymanych materiałów.
 4. Przedmiotem opinii są jedynie profesjonalne uwagi, związane z wykonaną Usługą. Opinia Odbiorcy nie może wprowadzać w błąd, naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani promować, lokować produkty lub usługi.
 5. Odbiorca wyraża zgodę na publikację jego opinii o Usłudze i użycie jego pseudonimu bądź imienia w Witrynie przy prezentowanej opinii.
 6. Opinia Odbiorcy jest weryfikowana przez Witrynę, a w przypadku oceny Usługi na średnim poziomie niższym niż 3, Nauczyciel ma możliwość odniesienia się do tej oceny w Witrynie łącznie z jej publikacją.
 7. Opinia Odbiorcy jest publikowana wyłącznie w celu poinformowania innych potencjalnych Odbiorców o sposobie realizacji Usługi.
 8. Odbiorca udziela Witrynie niewyłącznej licencji na korzystanie z zamieszczonych opinii i wyraża zgodę na ich powielanie i używanie do celów marketingowych i promocyjnych. Zgoda pozostaje ważna również w przypadku, gdy Odbiorca skasował opinię bądź nie posiada już konta w Witrynie,
 9. Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wizerunku bądź majątku Witryny lub Nauczyciela spowodowane publikacją opinii.
9. Wyłączenie odpowiedzialności:
 1. Witryna nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, prawdziwość ani dokładność treści publikowanych przez Nauczycieli.
 2. Odbiorca przyjmuje do wiadomości, iż Nauczyciel jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym za realizację i wykonanie Usługi (w tym adresatem ewentualnych reklamacji dotyczących zakupionych Usług lub oświadczeń o odstąpieniu), a w szczególności, iż Witryna nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Nauczyciela wynikających lub związanych z Usługą.
 3. Witryna nie ponosi odpowiedzialności za opinie i treści publikowane przez Odbiorców, jednak zastrzega sobie prawo do usuwania treści uznanych przez Witrynę za naruszające obowiązujące przepisy prawa bądź obyczaje, niezgodne z filozofią Witryny.
 4. Witryna nie odpowiada za błędy popełnione przez Nauczycieli związane z Usługą bądź powstałe podczas lub w związku z wykonywaniem Usługi, jak również za podanie przez Nauczycieli nieprawdziwych, wprowadzających w błąd informacji.
 5. Witryna będąc pośrednikiem pomiędzy Nauczycielem, a Odbiorcą nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie Usługi przez Nauczyciela bądź zachowanie Odbiorcy czy Nauczyciela.
 6. Witryna nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie przerw technicznych, awarii, uaktualnień, czy innych nieprzewidziany, nieintencjonalny zdarzeń, których wystąpienie nie pozwala na użytkowanie Witryny przez Odbiorców (tj. m.in. czasowy brak prezentacji Witryny w Internecie, brak możliwości złożenia zamówienia lub brak dostępu do konta Odbiorcy lub konta Nauczyciela).
 7. Witryna ma prawo realizacji prac naprawczych, aktualizacji oraz rozwijania Usług i w tym celu mogą zostać wprowadzone przerwy techniczne w dostępie do Usług.
 8. Witryna nie ponosi odpowiedzialności za działanie programów antywirusowych oraz za działanie filtrów antyspamowych wykorzystywanych przez poszczególne programy pocztowe na serwerach Odbiorców lub Nauczycieli.
 9. Witryna nie stanowi Witryny rekomendacyjnej, nie prowadzi rankingów oferowanych Usług czy Nauczycieli, o ile wyraźnie nie wskazuje na to opis zawarty w Witrynie.
 10. Przelicznik walut umożliwiający otrzymanie oferty w wybranej przez Odbiorcę walucie, powinien być traktowany jako przelicznik orientacyjny. Witryna nie ponosi odpowiedzialności za aktualizowanie kursów walut.
 11. Witryna nie ponosi odpowiedzialności za zakres ani treść korespondencji prowadzonej pomiędzy Nauczycielem, a Odbiorcą zarówno za pośrednictwem Witryny, jak również poza nią.
 12. Witryna nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Odbiorców ani Nauczycieli powstałe w związku z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem przez nich umów zawartych za jej pośrednictwem;
 13. Witryna nie ponosi odpowiedzialności za działania Odbiorcy bądź Nauczyciela związane z ich działalnością w Internecie, w szczególności za poprawność podania adresów e-mail, numerów telefonów, numerów kart kredytowych.
 14. Naruszenie praw autorskich przez Nauczyciela nie stanowi odpowiedzialności Witryny.
 15. Witryna nie odpowiada za usługi świadczone przez inne podmioty, w tym Nauczycieli, do których linki Witryna udostępniła.
 16. Witryna nie odpowiada za punktualne stawienie się w miejscu wykonywania Usługi przez Odbiorcę bądź Nauczyciela. W przypadku niepunktualnego przybycia Odbiorcy na miejsce wykonywania Usługi, Nauczyciel podejmuje decyzję o sposobie uczestnictwa spóźnionego Odbiorcy w Usłudze, w tym braku możliwości wzięcia udziału takiego Odbiorcy w usłudze.
10. Reklamacje
 1. Odbiorcy przysługuje możliwość zgłaszania reklamacji w związku z niewykonaniem lub nieodpowiednim wykonaniem Usług przez Nauczycieli.
 1. Niezależnie Odbiorcy przysługuje możliwość wniesienia reklamacji w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem Witryny.
 2. Reklamacje związane z działaniem Witryny powinny zostać skierowane w terminie 30 dni, od dnia zaistnienia zdarzenia, uzasadniającego wniesienie reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres: [email protected]
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeśli w tym terminie Odbiorca nie otrzyma odpowiedzi, reklamacje uznaje się za zasadną.
 4. Reklamacje dotyczące Usług Nauczycieli powinny być skierowane bezpośrednio na adres email: [email protected]. Reklamacje będą przekazane bezpośrednio Nauczycielom. Nauczyciel ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji.
 5. Do reklamacji Odbiorca dołącza, jeśli dotyczy, opis przedmiotu reklamacji, potwierdzenie zakupu Usługi oraz inne niezbędne dane dotyczące zaistniałej sytuacji.
 6. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji zgodnie z oczekiwaniami Odbiorcy, Odbiorca jest uprawniony, aby skierować powództwo w sprawie reklamacji do sądu powszechnego.
11.Ochrona danych osobowych
 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Odbiorców i Nauczycieli.
 2. W Polityce prywatności, dostępnej w Witrynie zawarte zostały zasady, którymi kieruje się Usługodawca w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.
 4. Witryna pozostaje w posiadaniu danych osobowych Odbiorców i Nauczycieli, które gromadzi i wykorzystuje tylko zgodnie z polityką prywatności. Korzystając z Witryny, Odbiorca wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych zgodnie z opisem zawartym w Polityce prywatności i gwarantuje, że wszystkie podane przez Odbiorcę dane są dokładne.
12. Zmiany regulaminu
 1. Uprawnieniem Usługodawcy jest modyfikacja Regulaminu. Usługodawca poinformuje Odbiorców o zmianach Regulaminu umieszczając w Witrynie treść nowego Regulaminu.
 2. Nowy Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji wraz ze zmianami w Witrynie.
 3. Odbiorca, który nie akceptuje zmian treści Regulaminu jest uprawniony w okresie do 3 dni od chwili umieszczenia zmian w Witrynie, oświadczyć Usługodawcy, że nie przyjmuje nowego brzmienia Regulaminu i zaprzestać korzystania z Witryny. Jest on również uprawniony do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, kierując swoje oświadczenie na adres [email protected].
 4. Brak wniesienia przez Klienta oświadczenia o nieakceptowaniu zmian treści Regulaminu, w czasie 3 dni od chwili jego publikacji, uznawany jest jako akceptacja przez Odbiorcę wprowadzonych zmian do Regulaminu.
13. Postanowienia końcowe
 1. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy o świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawa konsumenta.
 2. Sądem właściwym jest sąd powszechny właściwy dla m.st. Warszawy.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 r.

 

Załącznik numer 1:

Wzór formularza odstąpienia od umowy ze wskazaniem braku możliwości odstąpienia od umowy w przypadku Usług, o których mowa w art. 38 ust 1 pkt 12 ustawy Prawa konsumenta.

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy, adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.